Obchodné podmienky (OP)

§ 1. Údaje o prevádzkovateľovi webstránky 99eros.com (ďalej len „poskytovateľ služby/predávajúci“)

Poskytovateľom služby /predávajúcim je spoločnosť:
FaES Box 63 07231 Vinné Slovenská republika IČO : 40938379 DIČ : SK3020449476 Poskytovateľ služby/predávajúci poskytuje svoje služby výlučne na základe týchto obchodných podmienok (OP). Protikladné alebo odlišné obchodné podmienky zákazníka/kupujúceho poskytovateľ služby/predávajúci neuznáva.

Využitím ponúkaných služieb na webovej stránke stránke 99eros.com zákazník/kupujúci uznáva platnosť týchto OP. Odmietnutím platnosti týchto OP zákazníkom/kupujúcim, nemá zákazník/kupujúci nárok využívať služby webovej stránky 99.eros.com. Poskytovateľ služby/predávajúci si vyhradzuje právo svoje OP meniť a prispôsobiť ich vývoju internetu. Ponuka eventuálnych nových služieb podlieha taktiež týmto OP. Tieto OP sú platné pokiaľ nové OP nevstúpia do platnosti.

Zákazníkom/kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje poskytovateľa služby/predávajúceho alebo jednu z jeho telefonistiek s úmyslom získania služby/ tovaru.

Telefonistky sú samostatné osoby, ktoré jednajú vo vlastnom mene a webovú stránku 99eros.com využívaju výlučne len na sprostredkovanie ponúkaných služieb.

Používaním webových stránok 99eros.com vyššie uvedeného poskytovateľa služby/predávajúceho a potvrdením objednávky/platby vyjadruje zákazník/kupujúci súhlas s týmito OP.

§ 2. Práva a povinnosti zákazníka/kupujúceho

Zákazník/kupujúci musí za účelom využívania webovej stránky 99eros.com byť starsí ako 18 rokov a plne zodpovedný za svoje konanie. Poskytovateľ služby/predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie v rámci zmluvného vzťahu medzi telefonistkou a zákazníkom/kupujúcim. Taktiež nezodpovedá za údaje, hudbu, zvuk, materiál, fotky, kontaktné maily, videá alebo iný materiál, ktoré boli zákazníkovi/kupujúcemu zaslané cez webovú stránku 99eros.com alebo iným spôsobom. Zodpovednosť preberá osoba od ktorej obsah/materiál/údaje zákazník/kupujúci obdržal.

Zákazníkovi/kupujúcemu je prísne zakázané :

  • Rozširovať, ponúkať alebo dopytovať ilegálnu pornografiu cez systém webstránky 99eros.com.
  • Sprístupniť obsah webowej stránky maloletým osobám alebo ju maloletým osobám preposielať.
  • Osobné údaje iných zákazníkov/kupujúcich alebo telefonistiek ukladať alebo rozširovať.
  • Zasahovať akýmkolvek spôsobom do systému webovej stránky 99eros.com.
  • Obťažovať, ohrozovať alebo ohovárať iné osoby.
  • Využívať webovú stránku 99eros.com na reklamné účely.

§ 3. Rozsah služieb a tovaru

Predmetom predaja (tovar) sú poviedky (digitálne súbory vo formáte mp3) na stiahnutie z webovej stránky www99eros.com.

Poskytovateľ služby/predávajúci poukazuje na to, že kategória „poviedky cez telefón“ je služba telefonistky. Využitím jej služby vzniká ústna zmluva medzi zákazníkom/kupujúcim a telefonistkou. Zákazník/kupujúci si je vedomý, že za celú svoju ponuku je zodpovedná telefonistka.

§ 4. Objednávka služby/ tovaru

Zákazník objednáva ponúkané služby u jednej alebo viacerých telefonistiek registrovaných na webovej stránke 99eros.com. Kompletné vybavenie objednávky prebieha výlučne medzi zákazníkom a telefonistkou.

Tovar objednáva kupujúci prostredníctvom webovej stránky 99eros.com. Pred objednaním tovaru má kupujúci možnosť si bezplatne a nezáväzne vypočuť vzorky súborov vo formáte mp3 aby ohodnotil obsah a kvalitu súborov a zároveň sa presvedčil, či ponúkané súbory sú kompaktibilné s technickými zariadeniami kupujúceho (notebook, tablet, spartphone a pod.). Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné, kým súbory ešte neboli zaplatené a stiahnuté z webovej stránky www.99eros.com.

§ 5. Platobné a dodacie podmienky

Zákazník/kupujúci môže platiť za ponúkané služby telefonistky kreditnými kartami Mastercard a Visa. Platba je v mene EUR.

Zákazník/kupujúci môže platiť za ponúkaný tovar (poviedky) kreditnými kartami Mastercard a Visa. Platba je v mene EUR. Dodanie tovaru prebieha zaslaním linku na stiahnutie zaplateného súboru (zaplatených súborov) okamžite po obdržaní platby. Eventuelne môžu byť zaplatené súbory zaslané mailom, pokiaľ by mal kupujúci problémy tieto súbory z webovej stránky www.99eros.com stiahnúť.

V obidvoch prípadoch kliknutím na Button „Bezahlen“ na stránke GPwebpay dochádza k uzavretiu zmluvy o poskytnutí služby resp. kúpno-predajnej zmluvy.

§ 6. Odstúpenie od zmluvy. Vrátenie tovaru

V zmysle §4 týchto OP odstúpenie od zmluvy po zaplatení nie je možné, nakoľko sa pri poskytovanej službe jedná o telefonický rozhovor, ktorý nie je možné spätne realizovať.

V zmysle §4 týchto OP odstúpenie od zmluvy po stiahnutí súboru (súborov) nie je možné nakoľko predávaný tovar je nehmotného charakteru (digitálny súbor mp3), ktorý po stiahnutí je uložený v počítaci zákazníka/kupujúceho, čiže vrátenie tovaru nie je možné.

§ 7. Záručné podmienky a reklamácie

Poskytovateľ služby neručí za služby telefonistiek. Z uvedeného dôvodu neposkytuje žiadnu záruku a neuznáva reklamácie.

Na stiahnuté digitálne súbory sa v zmysle §4 a §5 týchto OP nevzťahuje záruka ani reklamácia.

§ 8. Ochrana osobných údajov

Na ponúkanú službu platby kreditnými kartami nepotrebuje poskytovateľ služby ani telefonistka akékoľvek osobné údaje (meno, adresa a pod.). Výnimkou je služba s bonusom (erotická poviedka), kde je však potrebná len platná mailová adresa zákazníka za účelom zaslania linku na stiahnutie súborov.

Nakoľko sa pri predaji jedná o nehmotný tovar (digitálne súbory mp3 sťahované z webovej stránky) osobné údaje kupujúceho ako meno, adresa a pod. nie sú potrebné a ani nie sú predajcom vyžadované.

Na vybavenie objednávky a následné „zaslanie tovaru“ vyžaduje predávajúci výlučne len platnú mailovú adresu za účelom zaslania linku na stiahnutie súborov.

Za platby kreditnými kartami je zodpovedná externá spoločnosť (GPwebpay) ktorá tieto služby poskytuje. Poskytovateľ služby/predávajúci nemá žiadny prístup k číslam kreditných kariet ako i k ostatným osobným údajom kupujúcich, potrebných na realizovanie platby.

§ 9. Ručenie

Poskytovateľ služby/predávajúci neručí za škody na živote, zdraví a ostané škody hmotného a nehmotného charakteru privodené úmyselne ako i neúmyselne alebo nedbalosťou vzniknuté zo zmluvného vzťahu.

Zákazník/kupujúci využíva služby poskytovateľa služby/predávajúceho za predpokladu dostupnosti a na vlastné riziko. Poskytovateľ služby/predávajúci nezodpovedá za vzniknuté škody ako i za škody ktoré vzniknú v budúcnosti zákazníkovi/kupujúcemu alebo tretej osobe bez ohľadu na to, na akom základe vznikli (oneskorenie, nedostupnosť, porušenie zmluvy, záruka, nedovolené jednanie a pod).

§ 10. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Záväzky z obchodného vzťahu podliehajú na základe sídla poskytovateľa služby/predávajúceho v Slovenskej republike slovenskému právu. V prípade sporu rozhoduje prislušný súd v sídle poskytovateľa služby/predávajúceho v Slovenskej republike. Miesto konania pre všetky spory vyplývajúce zo zmluvy je sídlo spoločnosti.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. októbra 2017

Sľub poskytovateľa služby/predávajúceho

Táto webová stranka nie je „pasca“ na predplatné a ani neobsahuje žiadne skryté poplatky. Naše obchodné podmienky sme vypracovali čestne a podľa možnosti jasne a zreteľne tak, aby ste neboli konfrontovaní nepríjemnými prekvapeniami. Vaša spokojnosť je našim bodom záujmu. To je logické, nakoľko len keď Vy ste spokojní, máme obaja z toho niečo.